Register | Login | Contact | Home

Need Jesus? >>> Are you a Christian?


Search for at
Access Christian Advanced Search


 
Recent Topics   Next 5 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
Share experience to play Handicap throw-in betting About You! macgaihari1 0 Fri May 10, 2024 7:27 am
macgaihari1 View latest post
The experience of betting on football never loses About You! nhuy5656 0 Fri May 10, 2024 1:52 am
nhuy5656 View latest post
Exploring W88 Sports: Top 6 Hottest Online Sports Rooms in 2 About You! qiqi77246 0 Mon May 06, 2024 11:53 am
qiqi77246 View latest post
Exploring W88 Sports: Top 6 Hottest Online Sports Rooms in 2 About You! qiqi77246 0 Mon May 06, 2024 11:52 am
qiqi77246 View latest post
T? Cây D?i Tr? Thành Cây C?nh: Câu Chuy?n C?a Ng??i Nông Dân About You! tramanh3004123 0 Fri May 03, 2024 2:15 am
tramanh3004123 View latest post

Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    Access Christian Forum Index -> About You!
View previous topic :: View next topic  
Author Message
phocohanoi2
Joined: Jan 18, 2024
Posts: 2


Status: Offline
PostPosted: Thu Feb 22, 2024 6:57 am Post subject: Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc Reply with quote

Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc
Cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
c? có tu?i ??i lên ??n tr?m n?m, ??c bi?t v?i ??c ?i?m ???c dát vàng 9 ch? SJC ?ang thu hút s? chú ý trong c?ng ??ng ch?i mai vàng ? Sa ?éc, ??ng Tháp.
Ch? nhân c?a cây mai ??c ?áo này là anh V? ??c ?ông, c? dân t?i TP. Sa ?éc. Cây mai ?ang ???c tr?ng bày t?i câu l?c b? mai vàng TP. Sa ?éc, n?i anh ?ông th??ng xuyên chia s? và tìm ki?m s? t? v?n t? nh?ng ng??i ch?i mai có kinh nghi?m.
Anh ?ông k? r?ng cây mai này là cây mai vàng nguyên thu?, ?ã tr?i qua tr?m n?m tu?i, và anh ?ã mua l?i t? m?t ng??i khác.
Tr??c ?ây, cây mai ???c tr?ng trong khu v??n c?a anh ?ông, nh?ng g?n ?ây anh ?ã quy?t ??nh mang ra tr?ng bày ?? ???c ?ánh giá và t? v?n t? c?ng ??ng ch?i mai.
?i?m n?i b?t c?a cây mai này chính là vi?c nó ch?a tr?i qua s? ch?nh s?a c?a con ng??i trên cành và tàng cây.
Kho?ng m?t n?m tr??c, khi phát hi?n ph?n g?c b? t?t m?t ch?, anh ?ông ?ã thuê ng??i t? Sài Gòn ?? dát 9 ch? vàng SJC lên cây, trong ?ó n?i b?t hai ch? Tu? - Sâm, là tên c?a cha m? anh và c?ng là tên c?a c?n villa c?a gia ?ình anh.
[img]https://media.licdn.com/dms/image/D4E16AQGT8FRy6OjYWA/profile-displaybackgroundimage-shrink_200_800/0/1681547726841?e=2147483647&v=beta&t=3Sxr1Ibx5C30T1wEnl3-ffBzIuAxsdGZbqrQgAshZu8[/img]
Anh ?ông chia s? r?ng có nhi?u ng??i ch?i cây c?nh ?ã ?? xu?t giá mua lên ??n 1,8 t? ??ng, nh?ng anh không ch?p nh?n bán. Hi?n t?i, cây mai dát vàng c?a anh ?ông ???c coi là ??c nh?t vô nh? ? mi?n Tây.
Cây mai này có chi?u cao kho?ng 2m, b? hoành 1m, và c? ?? cây kho?ng 3m. Ph?n g?c c?a cây có nhi?u nu (c?c u) l?n, t?o nên hình dáng ??c ?áo nh? các con r?ng h?i t?.
Anh Nguy?n Hoàng Tu?n, Ch? nhi?m CLB mai vàng TP. Sa ?éc, ?ánh giá r?ng cây mai này thu?c lo?i c? mai, v?i ph?n g?c và thân ??u r?t ??p.
Ph?n cành ? g?c cây khi t?t nh? m?t mâm vàng, ph?n trên nh? m?t mâm xôi, t?o nên m?t hình ?nh r?t ?n t??ng và phong cách.
Trong câu l?c b? mai vàng TP. Sa ?éc, còn có hàng tr?m cây mai c? thu?c d?ng quý hi?m, tr? giá t? vài ch?c tri?u ??n hàng t? ??ng. Nh?ng cây này ???c ch?i th? ??u ??n tr?ng bày và tham gia các s? ki?n v? cây c?nh.
Ch? nhân cây mai hi?n ?ang mu?n t?o ra m?t hình ?nh tuy?t v?i h?n cho cây, bi?n ph?n g?c thành m?t mâm vàng, phía trên nh? m?t tháp vàng. ?i?u này làm cho cây tr? nên ?n t??ng và thu hút s? chú ý t? nh?ng ng??i yêu th?y sinh ngh? thu?t.
Nh?ng cây mai khác trong v??n mai Hoàng Long c?ng không kém ph?n ?n t??ng, v?i giá tr? t? vài ch?c tri?u ??n hàng t? ??ng. Vi?c ch?i mai vàng không ch? là s? thích mà còn là m?t hình th?c ngh? thu?t và gi? gìn giá tr? v?n hóa.
V??n mai Hoàng Long
Please login to see this link
Get registered or Log in
s? m?t Vi?t Nam.T?i ?ây, chúng tôi t? hào mang ??n cho quý khách nh?ng tr?i nghi?m mua s?m ??c bi?t, n?i mà v? ??p tinh t? c?a cây mai vàng hòa quy?n cùng không khí t?t truy?n th?ng.
Vì sao ch?n chúng tôi?
?a D?ng S?n Ph?m: Chúng tôi cung c?p m?t lo?t các lo?i cây mai vàng v?i ?? kích th??c và hình dáng, t? cây mai nh? ?? trang trí bàn làm vi?c ??n cây mai l?n làm ?i?m nh?n cho không gian sân v??n c?a b?n.
Ch?t L??ng ??nh Cao: T?t c? các cây mai vàng t?i ?ây ??u ???c ch?n l?a k? l??ng, ??m b?o chúng ??t ??n ?? t??i t?n, ph?n th?nh và ph?n ánh ??ng c?p và ch?t l??ng.
Thái ?? Ph?c V? T?n Tâm: ??i ng? nhân viên c?a chúng tôi luôn s?n sàng l?ng nghe và t? v?n, giúp quý khách ch?n l?a cây mai phù h?p v?i nhu c?u và không gian c?a mình.
Giao Hàng Nhanh Chóng: Chúng tôi cam k?t ??a cây mai vàng t?i tay quý khách m?t cách nhanh chóng và an toàn, ?? b?n có th? t?n h??ng không khí t?t mà không c?n lo l?ng v? vi?c v?n chuy?n.
Không Gian Tr?ng Bày Tuy?t V?i: C?a hàng c?a chúng tôi ???c thi?t k? m?t cách sang tr?ng và ?m cúng, t?o ra không gian mua s?m tho?i mái và tr?i nghi?m tuy?t v?i.
L?i K?t:
Hãy ?? câu h?i
Please login to see this link
Get registered or Log in
? Câu tr? l?i là v??n mai Hoàng Long là ?i?m ??n l?a ch?n hàng ??u cho vi?c mua s?m cây mai vàng c?a b?n. Chúng tôi tin r?ng, s? hài lòng c?a quý khách s? là ngu?n ??ng viên l?n nh?t cho chúng tôi ?? không ng?ng hoàn thi?n và phát tri?n. Xin c?m ?n quý khách ?ã tin t??ng và l?a ch?n chúng tôi!
Hoàng Long là ??a ch? uy tín t?i Tân Thi?ng, Ch? Lách, B?n Tre, n?i cung c?p nh?ng gi?ng hoa mai ??c ?áo nh? nh? ng?c toàn, siêu bông Sài Gòn, tam s?c hoàng mai… M?i cây mai t?i ?ây ??u th? hi?n lá cây xanh, hoa ??y ??n, thân g?c to tròn và m?p m?p.
Chúng tôi không ch? cung c?p nh?ng gi?ng mai truy?n th?ng mà còn ch? ??ng c?y ghép các gi?ng m?i, ??c bi?t h?p d?n v?i nh?ng ai ?am mê ngh? thu?t cây c?nh.
Quý khách có th? liên h? v?i chúng tôi qua các thông tin sau:
?i?n tho?i/Zalo: 0905 888 999 – 0799 888 999 – 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: V??n mai Hoàng Long
??a ch?: Tân Thi?ng, Ch? Lách, B?n Tre.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view Access Christian Forum Index ->  About You! Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group

chromo Theme by effectica ©
Access Christian all rights reserved. 1999 - 2008

QUICK LINKS: Bible | Roommates | Singles | Forums | Prayer | Theword | Devotionals | Discussions | Home
CLICK HERE >>> Christiancafe.com - Christian Singles <<< CLICK HERE