Register | Login | Contact | Home

Need Jesus? >>> Are you a Christian?


Search for at
Access Christian Advanced Search


 
Recent Topics   Next 5 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
A Yacht-Ready Rolex and Tudor Black Bay Ceramic About You! enyia 0 Fri Jun 14, 2024 7:41 am
enyia View latest post
The Hublot Square Bang Unico About You! enyia 0 Fri Jun 14, 2024 7:34 am
enyia View latest post
Share Experience To Play Online Football Betting For Newplay About You! macgaihari1 0 Mon Jun 10, 2024 2:26 am
macgaihari1 View latest post
Guide To Football Betting Predictions from Experts About You! macgaihari1 0 Fri May 24, 2024 6:45 am
macgaihari1 View latest post
Chiêm ng??ng Cay Mai Co Dang Long: Tet 'Cho Thue Khong Ban' About You! tramanh3004123 0 Thu May 23, 2024 2:23 am
tramanh3004123 View latest post

T? Cây D?i Tr? Thành Cây C?nh: Câu Chuy?n C?a Ng??i Nông Dân

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    Access Christian Forum Index -> About You!
View previous topic :: View next topic  
Author Message
tramanh3004123
Joined: Mar 20, 2024
Posts: 0


Status: Offline
PostPosted: Fri May 03, 2024 2:15 am Post subject: T? Cây D?i Tr? Thành Cây C?nh: Câu Chuy?n C?a Ng??i Nông Dân Reply with quote

T? Cây D?i Tr? Thành Cây C?nh: Câu Chuy?n C?a Ng??i Nông Dân Bi?n R?ng Thành Vàng
Trên m?t con ???ng nh? ? ph??ng Hòa Hi?p B?c, qu?n Liên Chi?u, thành ph? ?à N?ng, v??n cây c?nh c?a ông Nguy?n Cày n?i ti?ng nh? m?t thiên ???ng cho nh?ng ai ?am mê ngh? thu?t cây c?nh và bonsai. Ông Nguy?n Cày, ng??i nông dân giàu kinh nghi?m, ?ã dành h?n 20 n?m qua ?? t?o ra nh?ng tác ph?m ngh? thu?t s?ng ??ng t? nh?ng g?c cây d?i tìm th?y trong r?ng.
Trong b?i c?nh ?ô th? hóa nhanh chóng, công vi?c c?a ông Nguy?n Cày v?n phát tri?n b?n v?ng và tr? thành ngu?n c?m h?ng cho nhi?u ng??i. Trên di?n tích kho?ng 200m2, ông ?ã bi?n khu v??n c?a mình thành m?t b? s?u t?p ?a d?ng v?i h?n 200 lo?i cây c?nh khác nhau, t? nh?ng loài quen thu?c nh? sanh, b? ??, du?i, ??n nh?ng cây bonsai ??c s?c nh? linh sam, kim quýt, tùng la hán. M?i cây trong v??n ??u có m?t câu chuy?n riêng, m?t quá trình t?o hình ??y ngh? thu?t.
Ông Cày chia s?: "Ngày x?a tôi làm th? m?c, th??ng xuyên lên r?ng tìm cây, mua g? nên b?t ??u yêu thích vi?c ch? tác cây c?nh. T? nh?ng g?c cây t??ng ch?ng nh? vô tri vô giác, tôi ?em v? t?o dáng, th?i h?n vào chúng, bi?n chúng thành nh?ng tác ph?m ngh? thu?t có giá tr?." S? bi?n ??i này không ch? là quá trình k? thu?t mà còn là m?t ngh? thu?t, ?òi h?i s? t? m? và s? hi?u bi?t sâu s?c v? thiên nhiên.
Ph?n l?n các cây trong v??n c?a ông Cày t?ng là cây d?i m?c trong r?ng, ít ai chú ý ??n. Tuy nhiên, d??i bàn tay khéo léo c?a ông, chúng ???c c?t t?a, u?n n?n, và bi?n thành nh?ng tác ph?m s?ng ??ng, ??y tính ngh? thu?t. ?i?u này khi?n v??n cây c?a ông tr? thành ?i?m ??n yêu thích c?a nh?ng ng??i ch?i cây c?nh, nh?ng ngh? nhân và nh?ng ng??i yêu thiên nhiên.
Ngoài nh?ng cây c?nh và bonsai, ông Cày còn tr?ng g?n 20 cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
Vi?t Nam ?? cho thuê ho?c bán trong d?p T?t, mang l?i ngu?n thu nh?p ?n ??nh cho gia ?ình. ?i?u này cho th?y s? linh ho?t và kh? n?ng thích ?ng c?a ông trong vi?c phát tri?n v??n cây c?a mình.
V??n cây c?nh c?a ông Nguy?n Cày không ch? là n?i tr?ng bày nh?ng tác ph?m ngh? thu?t mà còn là b?ng ch?ng s?ng v? tình yêu và ni?m ?am mê dành cho cây c?nh. Nó ph?n ánh s? sáng t?o và kh? n?ng thích ?ng c?a m?t ng??i nông dân dám ngh?, dám làm. V?i nh?ng ng??i yêu thích ngh? thu?t cây c?nh, v??n cây c?a ông Cày là n?i ?? h?c h?i, khám phá, và tìm ki?m ngu?n c?m h?ng.
[img]https://lh7-us.googleusercontent.com/NSnxIHRkwsJbMsHJK1yOFoE052_UEj0iJ7hTAXJeKJ2np5AYR-z24DciOfgivUs99hr8b6vagwgrhwoHc35vNK3VIAbQcAKURZVKVWvKjqwDkifQqmV4kC07BV5fHwf8Jb_zT9f5epJcomzkre4WGAI[/img]
Ng??i Nông Dân "Hô Bi?n" Cây D?i Thành Tác Ph?m Cây C?nh ??y Ngh? Thu?t
V?i h?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tr?ng mai vàng và cây c?nh, ông Nguy?n Cày, c? dân ph??ng Hòa Hi?p B?c, qu?n Liên Chi?u, thành ph? ?à N?ng, ?ã bi?n v??n cây c?a mình thành m?t th? gi?i ??y màu s?c và sáng t?o. Ông không ch? thành công trong vi?c tr?ng và t?o dáng cho nh?ng cây c?nh ??c ?áo mà còn t?o ra nh?ng tác ph?m ngh? thu?t ???c th? tr??ng yêu thích, giúp ông thay ??i cu?c s?ng và gia ?ình tr? nên kh?m khá h?n.
Ông Nguy?n Cày ???c bi?t ??n v?i ?ôi bàn tay khéo léo và con m?t ngh? thu?t, luôn bi?t cách "hô bi?n" nh?ng cây d?i t? r?ng v? thành nh?ng tác ph?m bonsai ??p m?t. Ông th??ng dành nhi?u th?i gian lên r?ng tìm ki?m cây nguyên li?u, sau ?ó mang v? v??n ?? ch? tác, c?t t?a, t?o dáng. Quá trình này ?òi h?i nhi?u s? kiên nh?n và trí t??ng t??ng phong phú ?? hình thành nên nh?ng tác ph?m giàu s?c s?ng, phù h?p v?i th? hi?u c?a ng??i th??ng ngo?n.
Theo ông Cày, ?? tr?ng
Please login to see this link
Get registered or Log in
và cây c?nh thành công, ng??i ch?m sóc c?n có ni?m ?am mê, tâm huy?t, và b?n b?. Ph?i bi?t cách ch?m chút t?ng cành cây nh?, t?a lá ?? t?o hình dáng cân ??i, gi? cho hoa lá luôn xanh t??i, thu hút ánh nhìn. "H?n 20 n?m g?n bó v?i ngh? tr?ng cây c?nh và bonsai, tôi nh?n th?y r?ng c?n hi?u rõ ??c tính c?a t?ng lo?i cây ?? có ph??ng pháp ch?m sóc ?úng cách, giúp cây s?ng và phòng tr? sâu b?nh hi?u qu?," ông chia s?.
Ông c?ng th??ng xuyên mang s?n ph?m tham gia tr?ng bày t?i các h?i hoa xuân, tri?n lãm, h?i thi, và ??t ???c nhi?u thành tích cao trong l?nh v?c sinh v?t c?nh. Nh? s? kiên trì và sáng t?o, ông Cày ?ã v??t qua khó kh?n và tr? thành ngu?n c?m h?ng cho nhi?u ng??i trong l?nh v?c tr?ng cây c?nh. Trong nh?p s?ng ?ô th? b?n r?n, cây c?nh không ch? là m?t thú vui mà còn giúp gi?m b?t c?ng th?ng và làm phong phú ??i s?ng tinh th?n.
Vi?c t?o dáng và ch?m sóc cây c?nh không ch? là m?t ngh? thu?t mà còn là m?t ngh? nghi?p mang l?i thu nh?p ?áng k?. Ông Cày ?ã thành công trong vi?c k?t h?p tr?ng cây bonsai v?i các ti?u c?nh, hòn non b?, và th?m chí c? vi?c ?iêu kh?c trên thân cây ?? t?o ?i?m nh?n ??c ?áo. Nh? ?ó, nh?ng v??n mai vàng c?a ông luôn thu hút ???c s? chú ý c?a nhi?u khách hàng, v?i m?i ch?u cây ???c bán v?i giá t? vài tri?u ??n hàng ch?c tri?u ??ng.
Dù g?p nhi?u khó kh?n trong cu?c s?ng, v?i v? m?c b?nh tim và con trai m?c b?nh tâm th?n, ông Cày v?n gi? ???c ni?m ?am mê và s? l?c quan. "Gia ?ình tôi có hoàn c?nh khó kh?n, nh?ng tôi luôn tin t??ng vào vi?c làm ?i?u mình yêu thích và t?n d?ng tài n?ng c?a mình ?? v??t qua khó kh?n," ông nói. S? kiên trì và ý chí c?a ông Cày là minh ch?ng cho vi?c ni?m ?am mê và n? l?c không ng?ng ngh? có th? d?n ??n thành công và h?nh phúc.
V??n Cây C?nh - Ngu?n S?c M?nh Tinh Th?n Và ??ng L?c V??n Lên Trong Cu?c S?ng
??i v?i ông Nguy?n Cày, vi?c ch?m sóc v??n cây c?nh không ch? là công vi?c hàng ngày mà còn là cách ?? th? giãn, gi?i t?a tâm lý và tìm th?y ni?m vui trong cu?c s?ng. Dù th?i gian g?n ?ây, s?c
Please login to see this link
Get registered or Log in
gi?m do ?nh h??ng c?a ??i d?ch Covid-19, ông v?n tìm th?y ni?m an ?i và ??ng l?c t? v??n cây c?a mình. "Nh?ng lúc ch?m sóc v??n cây c?nh, tôi c?m th?y mình ???c th? giãn, có thêm s?c m?nh ?? v??t qua khó kh?n và ti?p t?c v??n lên trong cu?c s?ng," ông chia s?.
Nh? s? h? tr? c?a các c?p chính quy?n và h?i ?oàn th? trong vi?c qu?ng bá s?n ph?m cây c?nh, ông Nguy?n Cày ?ã ti?p c?n v?i nhi?u khách hàng h?n, góp ph?n c?i thi?n kinh t? gia ?ình. Bà Tr??ng Th? Ng?c Mai, Ch? t?ch H?i Nông dân ph??ng Hòa Hi?p B?c, nh?n ??nh: "Ông Nguy?n Cày là t?m g??ng v? tinh th?n c?n cù, sáng t?o trong lao ??ng s?n xu?t, v??t khó v??n lên làm giàu chính ?áng." Nh?ng n? l?c c?a ông ?ã giúp ông xây d?ng ???c m?t mô hình kinh t? b?n v?ng, là ngu?n c?m h?ng cho nhi?u nông dân khác trong khu v?c.
V??n cây c?nh c?a ông Nguy?n Cày hi?n ?ang ti?p t?c m? r?ng quy mô và s? l??ng, th? hi?n s? phát tri?n b?n v?ng c?a m?t mô hình nông nghi?p sinh thái. Không ch? d?ng l?i ? vi?c tr?ng cây c?nh, ông Cày còn tích c?c chia s? kinh nghi?m và k? thu?t ch?m sóc v?i các h?i viên và nông dân khác, giúp h? h?c h?i và phát tri?n kinh t? gia ?ình. "Vi?c tr?ng cây c?nh không ch? mang l?i l?i ích kinh t? mà còn giúp t?o nên m?t môi tr??ng s?ng xanh, lành m?nh cho c?ng ??ng," ông nói.
Nh?ng ng??i nh? ông Nguy?n Cày không ch? thành công trong l?nh v?c tr?ng cây c?nh mà còn là nh?ng t?m g??ng v? s? n? l?c và ý chí v??t qua khó kh?n. S? kiên trì, lòng yêu ngh? và tinh th?n chia s? c?a ông ?ã giúp lan t?a giá tr? tích c?c ??n c?ng ??ng, thúc ??y s? phát tri?n b?n v?ng c?a nông nghi?p ?ô th?.
Dù ??i m?t v?i nhi?u thách th?c t? d?ch b?nh và s? bi?n ??ng c?a th? tr??ng, ông Nguy?n Cày luôn gi? v?ng ni?m tin vào giá tr? c?a lao ??ng và tinh th?n sáng t?o. V?i s? h? tr? t? c?ng ??ng và các c?p chính quy?n, ông không ch? v??t qua khó kh?n mà còn góp ph?n xây d?ng m?t phong cách s?ng m?i, n?i cây c?nh không ch? là m?t s?n ph?m kinh t? mà còn là bi?u t??ng c?a s? kiên trì và sáng t?o.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view Access Christian Forum Index ->  About You! Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group

chromo Theme by effectica ©
Access Christian all rights reserved. 1999 - 2008

QUICK LINKS: Bible | Roommates | Singles | Forums | Prayer | Theword | Devotionals | Discussions | Home
CLICK HERE >>> Christiancafe.com - Christian Singles <<< CLICK HERE