Register | Login | Contact | Home

Need Jesus? >>> Are you a Christian?


Search for at
Access Christian Advanced Search


 
Recent Topics   Next 5 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
What are the odds in Indonesia? Latest betting experience in About You! nhuy5656 0 Wed Apr 10, 2024 7:42 am
nhuy5656 View latest post
Guide to play first-half over/under bet in football About You! macgaihari1 0 Tue Apr 09, 2024 3:55 am
macgaihari1 View latest post
The collaboration between BK8 and Manny Pacquiao has stirred About You! qiqi77246 0 Mon Apr 01, 2024 4:27 am
qiqi77246 View latest post
Experiences of Accurately Predicting Corner Kick Odds withou About You! macgaihari1 0 Thu Mar 28, 2024 4:48 am
macgaihari1 View latest post
How much is the ratio 3:2? What is the most detailed way to About You! nhuy5656 0 Fri Mar 22, 2024 10:51 am
nhuy5656 View latest post

Chia S? Bí Quy?t Kích N? Cho Cây Mai ?? N? Hoa ?úng D?p T?t

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    Access Christian Forum Index -> About You!
View previous topic :: View next topic  
Author Message
macgaihari1
Joined: Apr 18, 2023
Posts: 25


Status: Offline
PostPosted: Mon Jan 15, 2024 4:53 am Post subject: Chia S? Bí Quy?t Kích N? Cho Cây Mai ?? N? Hoa ?úng D?p T?t Reply with quote

Hoa mai, bi?u t??ng c?a s? ph?n th?nh và tài l?c trong d?p T?t Nguyên ?án, luôn là l?a ch?n không th? thi?u cho m?i gia ?ình. ?? ??m b?o cây mai c?a b?n n? hoa ?úng và ??p nh?t trong ngày T?t, hãy th?c hi?n nh?ng bi?n pháp sau ?ây do
Please login to see this link
Get registered or Log in
chia s?:

1. Th?i ?i?m Quan Tr?ng
Hoa mai th??ng ch? n? m?t l?n trong n?m, ch? y?u vào d?p T?t truy?n th?ng. ?? cây mai phát tri?n n? ??u và ??p, b?n c?n t?p trung vào vi?c ch?m sóc cây t? ??u n?m. Hãy ??m b?o r?ng cây có cành nhánh phát tri?n nhi?u, lá xanh m??t và không có d?u hi?u b?nh t?t.
Làm s?ch lá già vào tháng 5 âm l?ch giúp cây d? dàng t?p trung n?ng l??ng vào vi?c phát tri?n n? hoa. ?i?u này là quan tr?ng ?? ??m b?o cây không b? suy ki?t và có kh? n?ng ra hoa m?nh m? vào d?p T?t.
2. Bi?n Pháp Kích Thích Ra N?
a. S? D?ng Thu?c Kích Thích
Có hai ph??ng pháp chính ?? kích thích cây mai ra hoa, ?ó là s? d?ng thu?c kích thích n? hoa ho?c x? lý thu?c lòng b?ng tay. Tuy nhiên, vi?c s? d?ng hóa ch?t không ph?i lúc nào c?ng là l?a ch?n t?t.
M?c dù vi?c này có th? ti?t ki?m công s?c và th?i gian, nh?ng ?ôi khi lá không r?ng h?t và b?n có th? ph?i làm công ?o?n này th? công sau ?ó. S? d?ng hóa ch?t quá m?c c?ng có th? làm cây suy ki?t và m?t kh? n?ng ra hoa ? các ??t sau.
b. X? Lý Thu?c Lòng B?ng Tay
Ph??ng pháp ch? y?u hi?n nay là l?a ch?n c?n th?n t?ng chi?c lá m?t b?ng tay. Hành ??ng này giúp cây ra hoa ??ng lo?t và t?p trung n?ng l??ng vào vi?c nuôi d??ng n? hoa. Vi?c l?a ch?n th?i ?i?m và hình dáng c?a lá ?úng là y?u t? quy?t ??nh ?? cây n? hoa ?úng d?p T?t.
3. Bón Phân ?úng Cách
Sau khi l?a ch?n lá và kích thích ra hoa, vi?c bón phân ?úng cách là quan tr?ng ?? ??m b?o s?c kh?e và s?c m?nh cho cây mai c?a b?n.
B? sung phân h?u c? t? tháng 7 ??n tháng 12 v?i hàm l??ng lân cao h?n ??m và kali.
S? d?ng phân chu?ng ? hoai m?c ho?c phân h?u c? ?? b?o v? cây kh?i sâu b?nh.
??i v?i cây tr?ng ??t, c?t t?a và ch?m sóc phân bón. ??i v?i cây tr?ng ch?u, th?c hi?n c?t t?a và thay ??t ??u quan tr?ng.
Bón phân c?n chú ý ?? không làm t?n th??ng g?c cây, t?m 7-10cm t? g?c.
Th?c hi?n ?úng các b??c trên s? giúp cây mai c?a b?n n? hoa ??u và t??i t?n ?úng trong ngày T?t, mang l?i s? phú quý và h?nh phúc cho gia ?ình.
Chia s? ??a ?i?m mua bán
Please login to see this link
Get registered or Log in
giá t?t nh?t trên th? tr??ng cho ng??i ch?i cây c?nh.

[img]https://lh7-us.googleusercontent.com/KsmbC1HVUUmjH3amVKOzWRckm_enw-IUVGdNM_M1_dOt0N7zZIOznl2ktyrsgz7HKmQGEM54bfuTRuWbtZD-DjvZP1ScEsz5TDU7y6vIF-l07WwnjQ5R_db0vWJinqyvbozOlfqg2HU2[/img]
 
Bi?n pháp t??i lá mai ?? kích thích n? hoa là m?t quá trình quan tr?ng ?? ??m b?o cây mai c?a b?n phát tri?n m?nh m? và ??p m?t trong mùa T?t. D?a vào th?i ti?t và hi?n tr?ng nuôi n? hoa, b?n có th? th?c hi?n vi?c này vào nh?ng th?i ?i?m c? th? ?? ??t hi?u qu? t?t nh?t.
D?a vào th?i ti?t:
L?t lá t? ngày 10 tháng Ch?p hàng n?m, nh?ng c?ng ph? thu?c vào th?i ti?t c? th?.
??i v?i hoa mai vàng 5 cánh, l?t lá vào r?m tháng Ch?p n?u th?i ti?t l?nh. N?u có n?ng nóng, l?t lá vào kho?ng 17-20 tháng Ch?p ?? tránh hoa bung n? s?m.
Trong tr??ng h?p tháng Ch?p m?a nhi?u, hãy l?t lá s?m (10-14/12) ?? kích thích n? hoa bung v?.
D?a vào hình thái n? hoa mai T?t:
Quan sát n? hoa t? ngày 10/12 âm l?ch ?? ch?n th?i ?i?m l?t lá phù h?p.
L?t lá vào kho?ng 12-13/12 n?u n? hoa còn nh?. L?t lá vào 15-16 âm l?ch n?u n? hoa v?a ph?i, và vào 18-19/12 n?u n? hoa s?p bung v? l?a.
Cách l?t lá cho cây mai T?t:
??m b?o l?t h?t lá trên cây ?? t?p trung dinh d??ng cho cây nuôi n? hoa.
Tránh tu?t lá vì có th? làm h? h?ng m?m hoa. S? d?ng thao tác m?t tay n?m cành hoa, m?t tay gi? t?ng lá gi?t ng??c v? phía sau.
Bón phân sau khi l?t lá mai:
H?m n??c trong vài ngày sau khi l?t lá, sau ?ó t??i n??c tr? l?i và ch?m sóc nh? bình th??ng.
Bón phân v?i hàm l??ng lân và kali cao ?? phát tri?n m?m hoa và nuôi d??ng n? hoa.
S? d?ng phân trùn qu? Sfarm, v?i ??y ?? dinh d??ng và vi sinh v?t có l?i, giúp cây s? d?ng d? h?p th? và ??t hi?u qu? t?t.
L?u ý r?ng vi?c t??i lá mai c?n s? ch?m sóc và quan sát t? m? ?? ??m b?o cây phát tri?n kh?e m?nh và ??a ra bông hoa ??p nh?t trong d?p T?t.

4. S? d?ng ch?t kích thích cho quá trình ?âm ch?i hoa mai T?t
??i v?i cây mai, vi?c cung c?p dinh d??ng và l?t lá là quan tr?ng, nh?ng ?ôi khi cây có th? g?p v?n ?? v? vi?c không ?âm ch?i hoa ?úng mùa ho?c ch?m ?âm ch?i. Trong tr??ng h?p này, vi?c s? d?ng ch?t kích thích nh? Chlorormequat Chloride và Cycocel CCC có th? giúp ?c ch? s? sinh tr??ng và phát tri?n c?a thân lá, giúp cây chuy?n sang giai ?o?n sinh tr??ng sinh th?c. ?i?u này giúp t?p trung dinh d??ng vào quá trình t?o n? hoa cho cây.
??i v?i vi?c s? d?ng CCC, hãy phun lên toàn b? cây mai v?i n?ng ?? 5000ppm, t??ng ???ng v?i 50g pha v?i 10 lít n??c, ?? khuy?n khích n? hoa phát tri?n ??c và nhi?u h?n.
Cách x? lý khi hoa mai n? s?m và n? mu?n
N?u th?i ti?t l?nh h?n bình th??ng và cây mai không n? hoa ?úng th?i ?i?m, b?n có th? t??i thêm n??c ?m ?? kích thích quá trình n? s?m h?n. ??i v?i cây ch?a bung v? l?a ??n cu?i tháng Ch?p, s? d?ng n??c ?m (30-40 ?? C) ?? t??i nh? và ??t cây ? n?i có ánh sáng ho?c s? d?ng ?èn dây tóc ?? t?o ?i?u ki?n ?m h?n và khuy?n khích quá trình n? nhanh.
Ng??c l?i, n?u th?i ti?t nóng và cây có kh? n?ng n? s?m, hãy ??a châu hoa vào n?i mát m? ho?c s? d?ng l??i ?en ?? che ph? cây, giúp làm ch?m quá trình n?.
>Khám phá và mua
Please login to see this link
Get registered or Log in
- N?i mua bán gi?ng cây mai ??p nh?t ? B?n Tre hi?n nay.
Bên c?nh vi?c cung c?p ??y ?? dinh d??ng và l?t lá, n?u cây có d?u hi?u sinh tr??ng y?u, vi?c s? d?ng ch?t kích n? hoa mai c?ng là m?t bi?n pháp h?u ích ?? ?c ch? s? sinh tr??ng, giúp cây t?p trung vào quá trình t?o n? hoa.

Hy v?ng r?ng nh?ng g?i ý trên s? giúp b?n l?a ch?n th?i ?i?m phù h?p ?? l?t lá và ch?m sóc n? hoa mai T?t m?t cách hi?u qu? nh?t. ?? t?o ra nh?ng ch?u hoa mai ??p và b?n hoa, ??ng quên chú ý ??n tình tr?ng th?i ti?t và ch?m sóc cây mai m?t cách ??c bi?t.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view Access Christian Forum Index ->  About You! Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group

chromo Theme by effectica ©
Access Christian all rights reserved. 1999 - 2008

QUICK LINKS: Bible | Roommates | Singles | Forums | Prayer | Theword | Devotionals | Discussions | Home
CLICK HERE >>> Christiancafe.com - Christian Singles <<< CLICK HERE