Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc
Select messages from # through # Forum FAQ
[/[Print]\]

Access Christian -> About You!

#1: Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc Author: phocohanoi2 PostPosted: Thu Feb 22, 2024 6:57 am
    —
Tinh Hoa Ngh? Thu?t T?i Câu L?c B? Mai Vàng TP. Sa ?éc
Cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
c? có tu?i ??i lên ??n tr?m n?m, ??c bi?t v?i ??c ?i?m ???c dát vàng 9 ch? SJC ?ang thu hút s? chú ý trong c?ng ??ng ch?i mai vàng ? Sa ?éc, ??ng Tháp.
Ch? nhân c?a cây mai ??c ?áo này là anh V? ??c ?ông, c? dân t?i TP. Sa ?éc. Cây mai ?ang ???c tr?ng bày t?i câu l?c b? mai vàng TP. Sa ?éc, n?i anh ?ông th??ng xuyên chia s? và tìm ki?m s? t? v?n t? nh?ng ng??i ch?i mai có kinh nghi?m.
Anh ?ông k? r?ng cây mai này là cây mai vàng nguyên thu?, ?ã tr?i qua tr?m n?m tu?i, và anh ?ã mua l?i t? m?t ng??i khác.
Tr??c ?ây, cây mai ???c tr?ng trong khu v??n c?a anh ?ông, nh?ng g?n ?ây anh ?ã quy?t ??nh mang ra tr?ng bày ?? ???c ?ánh giá và t? v?n t? c?ng ??ng ch?i mai.
?i?m n?i b?t c?a cây mai này chính là vi?c nó ch?a tr?i qua s? ch?nh s?a c?a con ng??i trên cành và tàng cây.
Kho?ng m?t n?m tr??c, khi phát hi?n ph?n g?c b? t?t m?t ch?, anh ?ông ?ã thuê ng??i t? Sài Gòn ?? dát 9 ch? vàng SJC lên cây, trong ?ó n?i b?t hai ch? Tu? - Sâm, là tên c?a cha m? anh và c?ng là tên c?a c?n villa c?a gia ?ình anh.
[img]https://media.licdn.com/dms/image/D4E16AQGT8FRy6OjYWA/profile-displaybackgroundimage-shrink_200_800/0/1681547726841?e=2147483647&v=beta&t=3Sxr1Ibx5C30T1wEnl3-ffBzIuAxsdGZbqrQgAshZu8[/img]
Anh ?ông chia s? r?ng có nhi?u ng??i ch?i cây c?nh ?ã ?? xu?t giá mua lên ??n 1,8 t? ??ng, nh?ng anh không ch?p nh?n bán. Hi?n t?i, cây mai dát vàng c?a anh ?ông ???c coi là ??c nh?t vô nh? ? mi?n Tây.
Cây mai này có chi?u cao kho?ng 2m, b? hoành 1m, và c? ?? cây kho?ng 3m. Ph?n g?c c?a cây có nhi?u nu (c?c u) l?n, t?o nên hình dáng ??c ?áo nh? các con r?ng h?i t?.
Anh Nguy?n Hoàng Tu?n, Ch? nhi?m CLB mai vàng TP. Sa ?éc, ?ánh giá r?ng cây mai này thu?c lo?i c? mai, v?i ph?n g?c và thân ??u r?t ??p.
Ph?n cành ? g?c cây khi t?t nh? m?t mâm vàng, ph?n trên nh? m?t mâm xôi, t?o nên m?t hình ?nh r?t ?n t??ng và phong cách.
Trong câu l?c b? mai vàng TP. Sa ?éc, còn có hàng tr?m cây mai c? thu?c d?ng quý hi?m, tr? giá t? vài ch?c tri?u ??n hàng t? ??ng. Nh?ng cây này ???c ch?i th? ??u ??n tr?ng bày và tham gia các s? ki?n v? cây c?nh.
Ch? nhân cây mai hi?n ?ang mu?n t?o ra m?t hình ?nh tuy?t v?i h?n cho cây, bi?n ph?n g?c thành m?t mâm vàng, phía trên nh? m?t tháp vàng. ?i?u này làm cho cây tr? nên ?n t??ng và thu hút s? chú ý t? nh?ng ng??i yêu th?y sinh ngh? thu?t.
Nh?ng cây mai khác trong v??n mai Hoàng Long c?ng không kém ph?n ?n t??ng, v?i giá tr? t? vài ch?c tri?u ??n hàng t? ??ng. Vi?c ch?i mai vàng không ch? là s? thích mà còn là m?t hình th?c ngh? thu?t và gi? gìn giá tr? v?n hóa.
V??n mai Hoàng Long
Please login to see this link
Get registered or Log in
s? m?t Vi?t Nam.T?i ?ây, chúng tôi t? hào mang ??n cho quý khách nh?ng tr?i nghi?m mua s?m ??c bi?t, n?i mà v? ??p tinh t? c?a cây mai vàng hòa quy?n cùng không khí t?t truy?n th?ng.
Vì sao ch?n chúng tôi?
?a D?ng S?n Ph?m: Chúng tôi cung c?p m?t lo?t các lo?i cây mai vàng v?i ?? kích th??c và hình dáng, t? cây mai nh? ?? trang trí bàn làm vi?c ??n cây mai l?n làm ?i?m nh?n cho không gian sân v??n c?a b?n.
Ch?t L??ng ??nh Cao: T?t c? các cây mai vàng t?i ?ây ??u ???c ch?n l?a k? l??ng, ??m b?o chúng ??t ??n ?? t??i t?n, ph?n th?nh và ph?n ánh ??ng c?p và ch?t l??ng.
Thái ?? Ph?c V? T?n Tâm: ??i ng? nhân viên c?a chúng tôi luôn s?n sàng l?ng nghe và t? v?n, giúp quý khách ch?n l?a cây mai phù h?p v?i nhu c?u và không gian c?a mình.
Giao Hàng Nhanh Chóng: Chúng tôi cam k?t ??a cây mai vàng t?i tay quý khách m?t cách nhanh chóng và an toàn, ?? b?n có th? t?n h??ng không khí t?t mà không c?n lo l?ng v? vi?c v?n chuy?n.
Không Gian Tr?ng Bày Tuy?t V?i: C?a hàng c?a chúng tôi ???c thi?t k? m?t cách sang tr?ng và ?m cúng, t?o ra không gian mua s?m tho?i mái và tr?i nghi?m tuy?t v?i.
L?i K?t:
Hãy ?? câu h?i
Please login to see this link
Get registered or Log in
? Câu tr? l?i là v??n mai Hoàng Long là ?i?m ??n l?a ch?n hàng ??u cho vi?c mua s?m cây mai vàng c?a b?n. Chúng tôi tin r?ng, s? hài lòng c?a quý khách s? là ngu?n ??ng viên l?n nh?t cho chúng tôi ?? không ng?ng hoàn thi?n và phát tri?n. Xin c?m ?n quý khách ?ã tin t??ng và l?a ch?n chúng tôi!
Hoàng Long là ??a ch? uy tín t?i Tân Thi?ng, Ch? Lách, B?n Tre, n?i cung c?p nh?ng gi?ng hoa mai ??c ?áo nh? nh? ng?c toàn, siêu bông Sài Gòn, tam s?c hoàng mai… M?i cây mai t?i ?ây ??u th? hi?n lá cây xanh, hoa ??y ??n, thân g?c to tròn và m?p m?p.
Chúng tôi không ch? cung c?p nh?ng gi?ng mai truy?n th?ng mà còn ch? ??ng c?y ghép các gi?ng m?i, ??c bi?t h?p d?n v?i nh?ng ai ?am mê ngh? thu?t cây c?nh.
Quý khách có th? liên h? v?i chúng tôi qua các thông tin sau:
?i?n tho?i/Zalo: 0905 888 999 – 0799 888 999 – 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: V??n mai Hoàng Long
??a ch?: Tân Thi?ng, Ch? Lách, B?n Tre.Access Christian -> About You!


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT + 10 Hours

Page 1 of 1