Kh? n?ng ch?u n?ng c?a cây mai nh? th? nào?
Select messages from # through # Forum FAQ
[/[Print]\]

Access Christian -> General

#1: Kh? n?ng ch?u n?ng c?a cây mai nh? th? nào? Author: vuanhuy2408 PostPosted: Mon Apr 24, 2023 1:36 am
    —
Cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
có th? ch?u n?ng t?t và phát tri?n t?t d??i ánh n?ng tr?c ti?p? Vi?c tr?ng cây mai ? n?i có ánh n?ng nhi?u và thoáng ??t s? giúp cho cây mai sinh tr??ng t?t h?n so v?i n?i ánh n?ng y?u. Tuy nhiên, s? gi? n?ng trong n?m kho?ng 2000 gi? là thích h?p cho cây mai sinh tr??ng và phát tri?n, trong khi s? gi? n?ng ch? 1600 gi? trong n?m không phù h?p cho cây mai vàng phát tri?n.
M?c dù cây mai có th? ch?u n?ng t?t, nh?ng cây mai vàng không ch?u ???c h?n và thi?u n??c. N?u cây thi?u n??c, chúng s? héo và ch?t khô n?u không ???c b? sung ?úng l??ng n??c. Do ?ó, nên t??i n??c cho cây mai th??ng xuyên.
V?i cây mai con, mai m?i ghép,
Please login to see this link
Get registered or Log in
ho?c cây ?ang trong giai ?o?n giâm cành, chúng không ch?u ???c ánh n?ng v?i c??ng ?? m?nh tr?c ti?p. N?u tr?ng cây mai ghép, mai con ho?c mai bonsai, nên ??a chúng vào bóng râm v?i c??ng ?? n?ng thích h?p ?? cây phát tri?n ho?c s? d?ng l??i ?? che ph? cho cây mai.
V?i vi?c bi?n ??i khí h?u ngày càng tr? nên kh?c nghi?t, ??c bi?t là ? mi?n Trung và Bình ??nh, nhi?t ?? ??nh ?i?m vào mùa hè có n?i ??t ??n 43 ?? C. Do ?ó, vi?c ch?ng n?ng và ch?ng tia UV cao cho cây mai c?ng r?t quan tr?ng. L?a ch?n l??i che n?ng phù h?p là c?n thi?t ?? ??m b?o ?? râm mát và giúp v??n cây h?p th? ánh sáng v?a ?? ?? sinh tr??ng và phát tri?n, ??ng th?i phòng ng?a m?t s? sâu b?nh gây h?i và ti?t ki?m chi phí thu?c tr? sâu.
V?i mai bonsai, c?n s? d?ng l??i che n?ng v?i ?? bao ph? khác nhau tùy theo giai ?o?n c?a cây, ví d? nh? cây phôi c?n l??i v?i ?? bao ph? 70%, cây ?ã có lá bao ph? thân cây c?n l??i v?i ?? bao ph? 30%
N?u b?n mu?n tr?ng cây mai bonsai trong nhà, b?n c?n cung c?p ?? ánh sáng cho cây. Tuy nhiên, không nên ?? cây mai ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh sáng m?t tr?i quá nhi?u. B?n có th? ??t cây mai g?n c?a s? ?? cây ???c ti?p nh?n ánh sáng t? nhiên, nh?ng c?n ph?i ??m b?o ánh sáng không quá m?nh và chói.
Ngoài ra, c?n l?u ý ??n ?? ?m c?a không khí trong phòng. Cây mai bonsai c?n ?? ?m cao ?? phát tri?n t?t. B?n có th? ??t m?t bình x?t n??c g?n cây ?? t?o ?? ?m cho không khí, ho?c ??t ch?u cây trên m?t khay ??ng n??c ?? gi? ?m cho ch?u cây.
?? gi? cho cây mai bonsai luôn ??p và kh?e m?nh, b?n c?n th??ng xuyên t??i n??c cho cây. Nên t??i n??c vào bu?i sáng ho?c chi?u, khi ánh n?ng không quá m?nh. N?u ?? cây mai bonsai b? khô ??t thì s? làm cho cây d? b? héo và ch?t.
Ngoài ra, b?n c?ng c?n ??m b?o ch? ?? dinh d??ng cho cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
. Cây c?n ???c bón phân ??nh k?, và nên ch?n lo?i phân có ch?a ?? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho cây. N?u b?n không bi?t cách bón phân cho cây mai bonsai, b?n có th? h?i ý ki?n c?a các chuyên gia ho?c các cây tr?ng viên có kinh nghi?m.
Trên ?ây là m?t s? l?u ý c?n thi?t ?? tr?ng và ch?m sóc cây mai bonsai trong nhà. Hy v?ng nh?ng thông tin này s? giúp b?n tr?ng và ch?m sóc cây mai bonsai m?t cách hi?u qu?.Access Christian -> General


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT + 10 Hours

Page 1 of 1