Register | Login | Contact | Home

Need Jesus? >>> Are you a Christian?


Search for at
Access Christian Advanced Search


 
Recent Topics   Next 5 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
A Yacht-Ready Rolex and Tudor Black Bay Ceramic About You! enyia 0 Fri Jun 14, 2024 7:41 am
enyia View latest post
The Hublot Square Bang Unico About You! enyia 0 Fri Jun 14, 2024 7:34 am
enyia View latest post
Share Experience To Play Online Football Betting For Newplay About You! macgaihari1 0 Mon Jun 10, 2024 2:26 am
macgaihari1 View latest post
Guide To Football Betting Predictions from Experts About You! macgaihari1 0 Fri May 24, 2024 6:45 am
macgaihari1 View latest post
Chiêm ng??ng Cay Mai Co Dang Long: Tet 'Cho Thue Khong Ban' About You! tramanh3004123 0 Thu May 23, 2024 2:23 am
tramanh3004123 View latest post

Chiêm ng??ng Cây Mai C? Dáng Long: T?t 'Cho Thuê Không Bán'

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    Access Christian Forum Index -> About You!
View previous topic :: View next topic  
Author Message
tramanh3004123
Joined: Mar 20, 2024
Posts: 0


Status: Offline
PostPosted: Thu May 23, 2024 2:15 am Post subject: Chiêm ng??ng Cây Mai C? Dáng Long: T?t 'Cho Thuê Không Bán' Reply with quote

Chiêm ng??ng Cây Mai C? Dáng Long: T?t 'Cho Thuê Không Bán'
Ông Nguy?n V?n Hòa, ch? v??n mai Hòa Th?nh, s? h?u cây
Please login to see this link
Get registered or Log in
c? dáng long, ch? cho thuê ch? không bán, v?i giá thuê 100 tri?u ??ng cho 20 ngày.
Chiêm Ng??ng V??n Mai Ti?n T? ? Kon Tum
Theo ghi nh?n, v??n mai c?a ông Nguy?n V?n Hòa t?i thôn 12, xã ??k Hring, huy?n ??k Hà, Kon Tum, là v??n mai có s? l??ng nhi?u nh?t t?nh v?i kho?ng 500 g?c mai, trong ?ó có kho?ng 200 g?c mai c?.
Hi?n t?i, trong v??n ông Hòa có ?? lo?i cây mai l?n nh? v?i tu?i ??i t? vài n?m ??n hàng ch?c n?m, nh? mai gi?o, mai h??ng, và mai cúc.
Trao ??i v?i Ti?n Phong, ông Hòa cho bi?t, ông sinh ra và l?n lên t?i Bình ??nh và ?ã ??a các g?c mai t? quê h??ng lên Kon Tum ?? tr?ng.
[img]https://lh7-us.googleusercontent.com/-1NRNFwko-jkd0F1KbsWSyyEqWhhGBc5S2p1ngwqbjX6dg_sHaZN4GIxvxFdVJoVd907YYQAB_S-M62M5mZT4BHYbYHAgJUcKBdJzjye43uQcWrQkSEdO88Me6pPPVpSV-o07t6f9Svufdj487G8038[/img]
T?t Nguyên ?án 2024: V??n Mai Kon Tum Sôi ??ng v?i D?ch V? Cho Thuê Mai
Không ch? riêng gia ?ình ông Hoà, mà c? c?ng ??ng dân c? trên ??a bàn t?nh Kon Tum ??u ?ang h?t s?c tích c?c trong vi?c t??i n??c, ch?m sóc, v?t lá, và x? lý ?? nh?ng v??n mai vàng mai ??p ra hoa ?úng d?p T?t Nguyên ?án 2024.
Theo ông Hoà, d?p T?t, khách thuê ch? y?u là cán b?, công nhân viên ch?c, các c? quan, doanh nghi?p t? t?nh Kon Tum và các t?nh thành lân c?n nh? ?à N?ng, Gia Lai, và Qu?ng Nam.
"Nh?ng cây mai có giá t? 15 tri?u ??ng tr? lên, tôi cho thuê v?i giá trung bình kho?ng 6 tri?u ??ng. Riêng nh?ng cây mai ??p, hàng ch?c n?m tu?i có giá tr? hàng tr?m tri?u ??ng s? ???c cho thuê v?i m?c giá t? 15-30 tri?u ??ng/cây", ông Hoà chia s?.
Ông Hòa c?ng ti?t l?, trong v??n c?a mình có m?t g?c mai gi?o có giá tr? nh?t, ?ã ???c tr?ng t? kho?ng 30 n?m. Có l?n, có ng??i t?i
Please login to see this link
Get registered or Log in
nh?ng ông không bán vì nó ?ã g?n bó lâu dài v?i gia ?ình. V?i dáng long ??c tr?ng c?a vùng ??t võ Bình ??nh, cây mai này có thân cao g?n 3m và tán r?ng g?n 2m. M?c giá thuê c?a cây này là 100 tri?u ??ng trong kho?ng 20 ngày.
Nh?ng cành, nh? nh?ng tia n?ng ?m áp, vây quanh thân cây nh? nh?ng ?ám mây vàng, t?o nên m?t hình ?nh th?n tho?i c?a thân r?ng trong truy?n thuy?t.
Cây mai dáng long ???c ông Hoà u?n ??u t? di?n, g?c cong m?m m?i, t?o thành ?c g?c hình ch? C. Khi cây già ?i, ?c g?c càng tr? nên m?nh m?, t?o ra m?t hình kh?i vô cùng ??p m?t.
Theo ông Hoà, thân cây mai ???c u?n cong nh? thân r?ng l??n bay, còn ng?n là ?uôi c?a r?ng. Dáng v? c?a cây mai th? long cu?n th?y mang ý ngh?a r?ng thu hút ti?n tài, phúc l?c v? cho gia ch?.
???ng kính g?c cây mai dáng long có th? lên ??n 20cm.
M?t s? cây trong v??n ?ã n? s?m do thi?u n??c, th? hi?n s? nh?y c?m c?a chúng v?i môi tr??ng.
Kho?ng ngày 20 tháng Ch?p, ông Hoà s? l?a ch?n h?n 250 cây hoa mai ??p nh?t, có giá tr? nh?t ?? v?n chuy?n xu?ng h?i ch? hoa xuân t?i thành ph? Kon Tum, ?? tr?ng bày và cho thuê trong d?p T?t Nguyên ?án.
Sau khi l?a ch?n h?n 250 cây mai ??p nh?t, ông Hoà b?t ??u chu?n b? cho vi?c v?n chuy?n chúng xu?ng h?i ch? hoa xuân ? thành ph? Kon Tum. Các cây mai ???c s?p x?p g?n gàng trên xe v?n chuy?n, c?n th?n ?? không làm h?ng nh?ng cành lá m?ng manh.
??n h?i ch? hoa xuân, không khí sôi ??ng và nh?n nh?p ?ã b?t ??u lan t?a kh?p n?i. Các gian hàng r?c r? màu s?c v?i hàng nghìn lo?i hoa khác nhau t?o nên m?t b?c tranh t??i ??p c?a mùa xuân.
Cây mai dáng long c?a ông Hòa thu hút s? chú ý c?a nhi?u ng??i tham quan. Nh?ng g?c cây m?nh m?, nh?ng cành lá xanh t??i, và hình dáng uy nghiêm c?a chúng khi?n m?i ng??i không th? r?i m?t. ??c bi?t, cây mai ???c bày bán và cho thuê bên c?nh gây ?n t??ng m?nh m? v?i khách tham quan.
Trong su?t th?i gian di?n ra h?i ch?, cây mai c?a ông Hoà ???c thuê ?? ch?ng T?t ? nhi?u n?i khác nhau, t?o thêm s? phong phú và ?a d?ng cho không gian ngày T?t c?a m?i ng??i. ??ng th?i, vi?c thuê cây mai dáng long c?ng mang l?i ngu?n thu nh?p ?áng k? cho ông Hoà và gia ?ình.
Ngoài vi?c thuê mai ?? ch?ng T?t, ông Hoà c?ng thông báo r?ng anh ta còn nh?n ch?m sóc cây mai sau d?p T?t, v?i giá ph? thu?c vào lo?i cây và m?c ?? ch?m sóc yêu c?u. M?i n?m, t? vi?c bán mai, cho thuê cây, và d?ch v? ch?m sóc, v??n
Please login to see this link
Get registered or Log in
c?a ông mang l?i thu nh?p ??c tính t? 350 ??n 500 tri?u ??ng.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view Access Christian Forum Index ->  About You! Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group

chromo Theme by effectica ©
Access Christian all rights reserved. 1999 - 2008

QUICK LINKS: Bible | Roommates | Singles | Forums | Prayer | Theword | Devotionals | Discussions | Home
CLICK HERE >>> Christiancafe.com - Christian Singles <<< CLICK HERE